LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Rijeci

Raspisan natječaj za upis na studij Kriminalističko istraživanje

Donosimo potrebne informacije o raspisanom natječaju za Kriminalističko istraživanje Sveučilišta u Rijeci.

Donosimo potrebne informacije o raspisanom natječaju za Kriminalističko istraživanje Sveučilišta u Rijeci.

Sveučilište u Rijeci raspisalo je Natječaj za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje za akademsku godinu 2016/17. Studenti će završetkom studija steći akademski naziv sveučilišnog specijalista kriminalističkog istraživanja – univ. spec. crim.

Pravo prijave imaju pristupnici koji su završili odgovarajući dodiplomski ili diplomski studij s minimalno ostvarenih 300 ECTS bodova. Studij traje tri semestra, a školarina iznosi 21 000 kn. Prijave je potrebno dostaviti do 21. studenog ove godine  

Od dokumenata, potrebno je predati:

  • ispunjen obrazac za prijavu,
  • ovjerenu preslika diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije,
  • dopunsku ispravu o studiju ili ispis predmeta i ocjena postignutih tijekom studija,
  • potvrdu o zaposlenju (ako je primjenjivo),
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu na poslovima u djelatnosti prevencije i istraživanja kaznenih djela (ako je primjenjivo). 

Predviđene su tri skupine pristupnika i za njih posebni uvjeti upisa:

1. magistri prava, diplomirani kriminalisti i stručni specijalisti kriminalistike upisuju se bez posebnih uvjeta. Ako ima više pristupnika od broja predviđenog za upis, poredak se utvrđuje uvažavajući: a) ocjene iz kaznenopravnih predmeta, kriminalistike i psihologije na dodiplomskom studiju, b) polaganje posebnog (prije svega pravosudnog) ispita, c) radno iskustvo u djelatnosti prevencije i istraživanja kaznenih djela i d) stručni boravak u inozemstvu.

2. pristupnici sa završenim dodiplomskim ili diplomskim studijem ekonomije, politologije, sociologije, psihologije, povijesti, etnologije, edukacijske-rehabilitacije, prometa ili drugim studijem s najmanje dva pravna predmeta. Za upis moraju ispunjavati posebne uvjete: a) imati najmanje godinu dana radnog iskustva u djelatnostima prevencije i istraživanja kaznenih djela i b) položiti dva ispita, i to: opći dio kaznenog materijalnog prava i kazneno postupovno pravo.

3. pristupnici sa završenim dodiplomskim ili diplomskim studijem koji nisu spomenuti za upis na Studij moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: a) imati najmanje godinu dana radnog iskustva u djelatnostima iz područja obuhvaćenog programom studija i b) položiti tri ispita, i to: Ustav Republike Hrvatske i ljudska prava, opći dio kaznenog materijalnog prava i kazneno postupovno pravo. 

Za dodatne informacije posjetite stranicu Sveučilišta u Rijeci.