LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Zadarski lingvistički forum

Studenti i profesori lingvistike organiziraju lingvistički forum u Zadru

Svi ste pozvani na Zadarski lingvistički forum, požurite s prijavama!

Svi ste pozvani na Zadarski lingvistički forum, požurite s prijavama!

Na Sveučilištu u Zadru, u Svečanoj dvorani, 2. i 3. lipnja održat će se studentski susret "Zadarski lingvistički forum". Sudjelovat će studenti i profesori Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru i Odsjeka za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te ostala šira javnost koja je zainteresirana. Projekt je namijenjen studentima preddiplomskoga, diplomskoga i poslijediplomskoga studija lingvistike, svim studentima filoloških studijskih grupa te ostalim studentima društvenih i humanističkih znanosti zainteresiranima za područje istraživanja jezika.
Cilj ovog stručnog susreta, je prije svega potaknuti studente na sudjelovanje u istraživačkim projektima, promicati komunikaciju i suradnju među studentima i sveučilištima u Hrvatskoj, omogućiti studentima stjecanje iskustva u istraživačkim, pisanim i prezentacijskim vještinama, a zatim i razvijati svijest o jeziku i njegovim različitim aspektima te promicati demokratičnost učenja kroz razmjenu mišljenja, ideja i iskustava.
Projekt je zamišljen kao dvodnevni susret na kojemu će se predstaviti znanstveni radovi iz različitih područja lingvistike. Predstavit će se i rezultati istraživanja mladih jezikoslovaca provedenih bilo u suradnji s profesorima bilo samostalno pod vodstvom mentora

Zagrebački i zadarski nastavnici među kojima je dogovorena suradnja za ovogodišnji susret će odabrati najbolje radove svojih studenata iz područja psiholingvistike, sociolingvistike i jezične tipologije, a pozvani izlagači iz redova doktoranada i postdoktoranada izložit će rezultate svojih istraživanja te kao iskusniji istraživači potaknuti mlađe kolege na vlastita istraživanja i znanstveno promišljanje jezičnih problema. Mladi će lingvisti tijekom dva dana prikazati rezultate istraživanja koje su proveli bilo u suradnji s profesorima bilo samostalno pod vodstvom mentora.

Prvi će dan biti posvećen psiholingvističkim temama. Predstavit će se psiholingvistički projekti koji se provode na Lingvistici u Zagrebu i Zadru te će studenti izložiti rezultate svojih istraživanja. Drugi će se dan izlagati radovi iz ostalih područja lingvistike, poglavito s temama iz područja jezične tipologije te sociolingvistike s posebnim naglaskom na jezično planiranje i jezični kontakt.
Predviđeno je i zajedničko druženje tijekom susreta na domjenku u večernjim satima prvoga dana te razgledavanje kulturnih znamenitosti grada Zadra tijekom poslijepodneva drugoga dana susreta.

Program:
PONEDJELJAK, 2. lipnja 2014.
Od 10:00 do 12:00 sati - REGISTRACIJA
Od 12:00 do 12:15 sati - Pozdravni govor i uvodna riječ

Od 12:15 do 13:00 - Pozvano izlaganje: Istraživanje organizacije biilingvalnog mentalnog leksikona, Tanja Gulan, prof.
Od 13:00 do 15:00 - PAUZA ZA RUČAK

Od 15:00 do 19:00 - PSIHOLINGVISTIČKA RADIONICA
Od 15:00 do 15:15 - Predstavljanje rada Lingvističkog laboratorija Odsjeka za lingvistiku LingLab; dr.sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić, prof., dr. sc. Jana Willer Gold

Od 15:15 do 16:15 - IZLAGANJE STUDENATA: LingLab - ciljevi i područja interesa
Zdravka Biočina, Tara Jelovac, Ivona Radić: Osvješćivanje razlika između fonološke, ortografske i morfološke jezične razine engleskoga i hrvatskoga pri prijevodu i prilagodbi PALPA-e

Gea Bahun-Vlašić, Ines Cebović, Nataša Drča, Hrvoje Kovač: Čitanje i pisanje u hrvatskom i engleskom jeziku: prijevod i prilagodba dijela testa PALPA

Nina Čolović, Anabela Lendić, Gabrijela Puljić, Ana Šafran: Sintaksa u engleskome i hrvatskome jeziku kroz optiku prijevoda i prilagodbe materijala iz baterije testova PALPA

Zdravka Biočina, Nina Čolović, Anabela Lendić, Ivona Radić: Prijevod i prilagodba semantičkog dijela PALPA-e te doprinos istraživanjima mentalnoga leksikona

Od 16:15 - 16:30 - PAUZA
NASTAVAK PREDAVANJA od 16:30 do 17:45.


dr. sc. Marijana Kresić i Mia Batinić: Predstavljanje projekata Odsjeka za lingvistiku u Zadru iz područja psiholingvistike i istraživanja višejezičnosti
Maja Kuzmanić: Usvajanje francuskih članova kod hrvatskih srednjoškolskih učenika - međujezični utjecaj

Marina Blaži, Ema Lacković, Magdalena Popek, Domagoj Volarević: Razumijevanje i produkcija posuđenica u svakodnevnom hrvatskom govoru

Vedrana Komšo: Utjecaj uporabe hrvatskog i njemačkog jezika na procjenu osobina pojedinaca

Od 17:45 do 18:00 sati - PAUZA
U 18:00 do 19:00 sati - RADNI SASTANAK u dvorani za poslijediplomske studije, Rektorat: Perspektive zajedničkog projekta LingLaba i studenata Odijela za lingvisitku

U 19:00 - DOMJENAK

UTORAK, 3. lipnja 2014.

Od 9:00 do 9:45 - POZVANO IZLAGANJE: Jezični krajobraz Zadra, jezik u javnom prostoru kao bitna sastavnica jezične ekologije grada; Antonio Oštarić, prof.

Od 9:45 do 10:00 - PAUZA

Od 10:00 do 11:00 - JEZIK I DRUŠTVO
Antonija Jazidžija: Mletački govor u Zadru

Nina Čolović: Izgradnja etničkoga identiteta u hrvatskome društvu; medijska konstrukcija i osobne identifikacijske prakse

Maja Valentić: Predstavljanost Balkana u kulturi turbofolka

Andrijana Bošnjak: Kratice u internetskoj komunikaciji i jezik mladih

Od 11:00 do 12:00 - TIPOLOGIJA I POREDBENA LINGVISTIKA
Ramona Felinger: Neindoeuropske posuđenice u klasičnom armenskom

Jurica Polančec: Tipologija relativnih konstrukcija, s posebnim naglaskom na hrvatski

Ivan Mlinarić: Reduplikacija 

Izlabela Martinović, Josipa Mušura, Ines Varaždinac: Romanska i slavenska poredbena frazeologija

Od 12:00 do 13:30 - PAUZA ZA RUČAK

Od 13:30 do 15:15 - RAZNE TEME
Ana Čelik, Martina Blaži, Ema Lacković: Prostorno grupiranje leksičke varijacije na području Varaždinske županije i okolice

Ljerka Morović: UG - za i protiv

Ivan Buljan: Otjelovljenost i sociokulturna situiranost konceptualnih metafora

Petar Garžina: Upotreba kusum analize prilikom utvrđivanja autorstva

Dino Odžak: Jezik videoigara na primjeru jednog njemačkog časopisa za gaming kulturu - tvorba riječi

Magdalena Zmaić: Nelagoda pri korištenju engleskog jezika kod grupe studenata anglistike

Tamara Vuković, Elizabet Vučković: Ključni čimbenici koji utječu na uspješnost učenja stranog jezika

U 15:30 - OBILAZAK GRADA UZ STRUČNO VODSTVO
 

Odjel za lingvistiku
 
Odjel za lingvistiku; FOTO: UNIZD
 
 

Pozivaju se svi studente i studentice zainteresirani za područje istraživanja jezika i općenito jezičnih problema da se kao slušači prijave na „Zadarski lingvistički forum“ te da svojim sudjelovanjem u diskusiji i zajedničkom druženju doprinesu ovom događanju. Svi će sudionici susreta dobiti potvrdu o sudjelovanju, a prijave se vrše putem online prijavnice.

U knjižari Citadela za sudionike skupa odobren je popust od 30 % na knjige i udžbenike jezikoslovne tematike u izdanju Sveučilišta u Zadru.

"Budući da se projekt dosad još nije provodio, ovo će biti prvi projekt ovakvog tipa na Odjelu za lingvistiku s ciljem da se isti studentski susret nastavi održavati i idućih godina  obuhvatnijim programom i većim brojem sudionika s više studijskih grupa i s više sveučilišta." - objasnila nam je studentica iz Zadra, Ana Čelik.

FOTO: UNIZD